Personer:
(?) Anna Sandvik
(?) Artur P.K. Sandvik
(?) Jon Sigfred Sandvik

ID: SASf-001.3654 Kommune: Sande
Motiv: Familie Tidsrom: 1904 - 1955